Editor in Chief: О. U. Usenko, Prof.

Vice-editors: S. А. Аndreyeshchev, PhD, AsProf., M. V. Kostyliev, Prof.

EDITORIAL BOARD
Luigi Angrisani, проф. (Italy), L. S. Bilianskyi, Prof., S. O. Vozianov, Prof., Martin Fried Prof. (Czech Republic), V. H. Hetman, Prof., O. I. Dronov, Prof., M. F. Driuk, Prof., Ya. P. Zarutskyi, Prof., M. P. Zakharash, Prof., H. P. Kozynets, Prof., V. M. Kopchak, Prof.,  O. H. Kotenko, Prof., A. S. Lavryk, Prof., V. V. Lazoryshynets, Prof., John Melissas, Prof. (Greece), M. Yu. Nichitaylo,  Prof., S. Ye. Podpriatov, Prof., A. P. Radzikhovskyi, Prof., S. I. Savolyuk, AsProf., A. V. Skums, Prof., Ya. P. Feleshtynskyi, Prof., P. D. Fomin, Prof., I. P. Khomenko, Prof., V. I. Tsymbaliuk, Prof., Rudolf Weiner, Prof. (Germany), S. O. Shalimov, Prof., P. O. Shkarban, PhD.

EDITORIAL TEAM
V. P. Andriushchenko, Prof., Ya. S. Bereznytskyi, Prof., V. V. Boiko, Prof., M. M. Velihotskyi, Prof., V. V. Hanzhyi, Prof., B. S. Zaporozhchenko Prof., I. V. Ioffe, Prof., P. H. Kondratenko, Prof., I. A. Kryvoruchko, Prof., V. I. Lupaltsov, Prof.,
O. S. Nykonenko, Prof., V. V. Petrushenko, Prof., V. I. Rusyn, Prof., V. M. Starosek, Prof., A. I. Sukhodolia, Prof., C. D. Shapoval, Prof., I. M. Shevchuk, Prof.