APPLICATION OF A SLEEVE COLOSTOMY IN SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS, SUFFERING AN ACUTE OBSTRUCTIVE IMPASSABILITY OF LARGE BOWEL

  • V. І. Кustryo Beregove Central Regional Hospital, Zakarpattia oblast
  • О. V. Langazo Beregove Central Regional Hospital, Zakarpattia oblast
Keywords: acute obstructive impassability of large bowel, sleeve colostomy, postoperative paracolostomic complications

Abstract

In 31 patients (group I) a colostomy was formatted in accordance to standard procedure with adjustment of colostomy bag immediately postoperatively.

In 36 patients (group II) a sleeve colostomy was made in accordance to the procedure proposed with deferred application of colostomy bag. Application of the sleevecolostomy method proposed in surgical treatment of an acute obstructive impassability of large bowel have permitted to avoid purulent-septic complications, to reduce the paracolostomic complications rate in 11.9 times, postoperative lethality - in 3.5 times, and the patient’s stationary stay - in 2.3 times.

References

1. Sayenko VF, Bilianskyi LS, Lavryk AS. Suchasni pidkhody do problemy hostroi obstruktsii obodovoi kyshky. Shpytalna khirurhiia. 2005;(1):10−4. [In Ukrainian].

2. Kosovan VM. Dosvid zastosuvannia U-podibnoho anastomozu v khirurhichnomu likuvanni hostroi obturatsiinoineprokhidnosti tovstoi kyshky pukhlynnoho genezu. Klinichna khirurhiia. 2012;(8):52-4. [In Ukrainian].

3. Matviichuk BO, Bochar VT, Baklanskyi VV. Klinichno–mikrobiolohichni aspekty profilaktyky ta likuvannia hniino-septychnykh parakolostomnykh uskladnen. Suchasni medychni tekhnolohii. 2009;(4):5-8. [In Ukrainian].

4. Sposib khirurhichnoho likuvannia hostroi kyshkovoi neprokhidnosti: pat. 35797 Ukraina. № u2008 04079; zaiavl.01.04.2008; opubl. 10.10.2008, Biul. № 19. [In Ukrainian].

5. Sposib vidvedennia kyshkovoho vmistu pislia rezektsii kyshky pry hostrii kyshkovii neprokhidnosti: pat. 66696 Ukraina. № u 201108558; zaiavl.07.07.2011; opubl. 10.01.2012, Biul. №1. [In Ukrainian].

6. Sposib nakladannia kolostomy pry hostrii kyshkovii neprokhidnosti: pat. 68096. Ukraina. № u2011 11401; zaiavl. 27.09.2011; opubl. 12.03.2012, Бюл. №5. [In Ukrainian].
Published
2017-11-24
How to Cite
КustryoV. І., & LangazoО. V. (2017). APPLICATION OF A SLEEVE COLOSTOMY IN SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS, SUFFERING AN ACUTE OBSTRUCTIVE IMPASSABILITY OF LARGE BOWEL. Klinicheskaia Khirurgiia, (10), 27-29. https://doi.org/10.26779/2522-1396.2017.10.27
Section
General Problems of Surgery