Perspectives of development of medical education for student-foreigner during studying of general surgery and raising of efficacy of the knowledge absorption of basic theoretical expertise and practical procedures

Abstract

Perspectives of development of medical education for student-foreigner during studying of general surgery and raising of efficacy of the knowledge absorption of basic theoretical expertise and practical procedures

Author Biographies

V. E. Vansovich, Оdessa National Medical University

Vansovich Vitaliy Yevgenovych, professor of Department of Robotics and Endoscopic Surgery of Odessa National Medical University, PhD (Medicine), Doctor of Sci., Professor
Valikhovsky lane, 2, Odessa, 65026, Ukraine
Tel: 067-4854739; e-mail: vansovichv@gmail.com
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7643-3385

R. S. Vastyanov, Оdessa National Medical University

Vastyanov Rooslan Sergeevich, Head of V.V. Podvysotsky General and Clinical Pathological Physiology Department, Odessa National Medical University, PhD (Medicine), Doctor of Sci., Professor
Valikhovsky lane, 2, Odessa, 65026, Ukraine
Tel: 067-7347499; e-mail: rvastyanov@gmail.com
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8585-2517

Yu. M. Kotik, Оdessa National Medical University

Kotik Yuriy Mykolayovych, PhD (Medicine), Associated Professor, Department of General Surgery and Military Medicine, Odessa National Medical University
Valikhovsky lane, 2, Odessa, 65026, Ukraine
Tel: 050-4906457; e-mail: nillcot@gmail.com
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9646-4146

References

1. Nakaz MOZ Ukrayiny N 439 від 31.08.2004. Pro zakhody MOZ Ukrayiny na vykonannya Postanovy Verkhovnoyi Rady Ukrayiny “Pro Rekomendatsiyi parlaments?kykh slukhan “Pro stan i perspektyvy rozvytku vyshchoyi osvity v Ukraini”. [Internet]. Available from: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0439282-04. [In Ukrainian].
2. Ukaz Prezydenta Ukrainy № 347/2002 vid 17.04.2002. Pro Natsionalnu doktrynu rozvytku osvity. [Internet]. Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2002 [In Ukrainian].
3. Zhuravskiy VS, Zgurovskiy MZ. Bolonskii protses: holovni pryntsypy vkhodzhennya v yevropeys?kyy prostir vyshchoyi osvity. Kyiv: IVC “Politekhnika Publishers”; 2003. 200 p. [In Ukrainian].
4. Vastyanov RS, Savitskiy IV, Levchenko EM, Ostapenko IO. Prevaliruyushchaya rol motivatsii v obuchenii studentov na kafedre obshchey i klinicheskoy patologicheskoy fiziologii Odesskogo natsionalnogo meditsinskogo univeristeta. Dosyahnennya biolohiyi i medytsyny. 2017; (1): 53-7. [In Russian].
5. Ukaz Prezydenta Ukrayiny N 5/2015 vid 12.01.2015. Pro Stratehiyu staloho rozvytku “Ukrayina - 2020”. [Internet]. Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015. [In Ukrainian].
6. Zakon Ukrayiny. Pro Vyshchu osvitu. [Internet]. Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. [In Ukrainian].
7. Vastyanov RS, Stoyanov AN, Dzygal AF, Savitskiy IV, DEmidov VM, Levchenko EM, et al. Integratsiya prepodavaniya teoreticheskikh i klinicheskikh distsiplin kak odin iz faktorov effektivnosti usvoyeniya znaniy studentami meditsinskogo universiteta. Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(3):745-58. [In Russian].
Published
2019-04-28
How to Cite
Vansovich, V. E., Vastyanov, R. S., & Kotik, Y. M. (2019). Perspectives of development of medical education for student-foreigner during studying of general surgery and raising of efficacy of the knowledge absorption of basic theoretical expertise and practical procedures. Klinicheskaia Khirurgiia, 86(4), 59-61. https://doi.org/10.26779/2522-1396.2019.04.59
Section
Problems of the Surgeons Training