[1]
Veligotskiy, M.M., Grubnik, V.V., Komarchuk, V.V., Komarchuk, Y.V., Paranyak, M.R. and Grubnik, V.V. 2017. Diagnostics and surgical treatment of atypical manifestation of gastroesophageal reflux disease. Klinicheskaia khirurgiia. 8 (Sep. 2017), 8-11. DOI:https://doi.org/10.26779/2522-1396.2017.08.08.