[1]
Opanasenko, M.S., Konik, B.M., Borysova, V.I., Tereshkovych, O.V., Kalenychenko, M.I., Kshanovskyi, O.E., Levanda, L.I., Shalagay, S.M., Kupchak, I.M., Demus, R.S., Bychkovskyy, V.B. and Obremska, O.K. 2017. Pulmonary dissemination syndrome: diagnostic mistakes. Klinicheskaia khirurgiia. 8 (Sep. 2017), 53-55. DOI:https://doi.org/10.26779/2522-1396.2017.08.53.