[1]
Boyko, V.V., Avdosyev, Y.V., Makarov, V.V., Hroma, V.G. and Sochnieva, A.L. 2018. Treatment of benign diseases of hepaticocholedochus, complicated by obturation jaundice, using antegrade endobiliary interventions. Klinicheskaia khirurgiia. 85, 10 (Oct. 2018), 10-13. DOI:https://doi.org/10.26779/2522-1396.2018.10.10.