[1]
МаyborodinI.V., Khomenyuk, S.V., МikheyevaТ.V., Yarin, G.Y., МаyborodinaV.I., ОnopriyenkoN.V., VilgelmiI.А. and ShevelaА.I. 2019. Implantation of the collagen membrane with adsorbed multipotent stem cells in experiment . Klinicheskaia khirurgiia. 86, 6 (Jun. 2019), 53-59. DOI:https://doi.org/10.26779/2522-1396.2019.06.53.