(1)
Kryzhevskii, V. V.; Pavlovich, Y. V.; Mendel, N. A. MODERN VIEWS ON CONVERSION IN LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY. KH 2017, 74-77.