(1)
Usenko, A. Y.; Todurov, I. M.; Perekhrestenko, A. V.; Plegutsa, A. I.; Kalashnikov, A. A.; Kosiukhno, S. V. Sleeve Gastrectomy in the Treatment of Obesity. KH 2017, 5-7.