(1)
Veligotskiy, M. M.; Grubnik, V. V.; Komarchuk, V. V.; Komarchuk, Y. V.; Paranyak, M. R.; Grubnik, V. V. Diagnostics and Surgical Treatment of Atypical Manifestation of Gastroesophageal Reflux Disease. KH 2017, 8-11.