(1)
Kryshen, V. P.; Lyashchenko, P. V.; Panikova, T. M.; Vlasenko, A. N.; Vlasenko, A. V. Dynamics of Cellular Immunity When Using sorption–траnsmembrane Dialysis. KH 2017, 36-37.