(1)
Opanasenko, M. S.; Konik, B. M.; Borysova, V. I.; Tereshkovych, O. V.; Kalenychenko, M. I.; Kshanovskyi, O. E.; Levanda, L. I.; Shalagay, S. M.; Kupchak, I. M.; Demus, R. S.; Bychkovskyy, V. B.; Obremska, O. K. Pulmonary Dissemination Syndrome: Diagnostic Mistakes. KH 2017, 53-55.