(1)
SydorchukR. І.; KhomkoО. J.; Reva, V. B.; PolyanskyiО. І.; Sydorchuk, L. P.; PopovychА. І. МОRPHOLOGY OF THE DIABETIC FOOT SYNDROME. KH 2017, 66-67.