(1)
Boyko, V. V.; Avdosyev, Y. V.; Makarov, V. V.; Hroma, V. G.; Sochnieva, A. L. Treatment of Benign Diseases of Hepaticocholedochus, Complicated by Obturation Jaundice, Using Antegrade Endobiliary Interventions. KH 2018, 85, 10-13.