(1)
Opanasenko, M. S.; Konik, B. M.; Obremska, O. K.; Tereshkovych, O. V.; Kshanovskyi, O. E.; Lysenko, V. I.; Liskina, I. V.; Zagaba, L. M. Results of Application of Videothoracoscopy for Diagnosis of Etiology of the Pulmonary Dissemination Syndrome. KH 2018, 85, 36-38.