(1)
Vasylyev, O. V.; Sikachyov, S. S.; Kvasivka, O. O.; Kopetskyi, V. I.; Cheverdyuk, D. O.; Dorozhynskyi, V. I.; Vitruk, Y. V.; Stakhovskyi, O. E.; Kopchak, K. V. Surgical Treatment of the Locally-Spread and Recurrent Solid Tumors of Abdominal Cavity and Retroperitoneal Space With Nephrectomy Ex Vivo Ex Situ and Renal Autotransplantation. KH 2018, 85, 61-64.