(1)
Tutchenko, M. I.; Sloneckyi, B. I.; Rudyk, D. V. Perspectives of Development of Cadaveric Hepatic Transplantation. KH 2019, 85, 78-80.