(1)
Grubnik, V. V.; Parfentiev, R. S.; Ilyashenko, V. V.; Burlak, O. S. Comparative Investigation of Transabdominal and Retroperitoneal Laparoscopic Adrenalectomy. KH 2019, 86, 21-24.