(1)
МаyborodinI. V.; Khomenyuk, S. V.; МikheyevaТ. V.; Yarin, G. Y.; МаyborodinaV. I.; ОnopriyenkoN. V.; VilgelmiI. А.; ShevelaА. I. Implantation of the Collagen Membrane With Adsorbed Multipotent Stem Cells in Experiment . KH 2019, 86, 53-59.