(1)
Opanasenko, M. S.; Tereshkovych, O. V.; Shamray, M. Y.; Konik, B. M.; Levanda, L. I.; Kalenichenko, M. I.; Shalahai, S. M.; Obremska, O. K. Surgical Treatment of Pulmonary Tuberculosis in Children. KH 2019, 86, 18-23.