(1)
Boukarim, V. Z.; Bolshak, A. A.; Popov, V. V. Triangular Plasty of Left Atrium in a Left-Sided Atriomegaly. KH 2020, 87, 26-29.