(1)
Feleshtynsky, Y. P.; Lerchuk, O. M.; Smishchuk, V. V.; Hudyma, Y. M. Laparoscopic Preperitoneal Alloplasty of Postoperative Ventral Hernias. KH 2020, 87, 50-54.