(1)
Nykonenko, A. A.; Okhrimenko, G. I.; Haidarzhi, E. I.; Golovko, N. G.; Zubryk, I. V.; Grushka, V. A.; Gurov, T. V.; Aleksandrov, A. S. Transanal Hemorrhoidal Desarterization under Ultrasound Rectodopplerometry Control in Surgical Treatment of Hemorrhoids . KH 2020, 87, 62-66.