(1)
Vashchuk, V. V.; Andriushchenko, V. P.; Kyryk, T. P.; Kushnirchuk, M. I.; Baidala, R. P.; Ivanyshyn, A. Z.; Khomchenko, T. V. Antibacterial Therapy of Surgical Sepsis: Modern Approaches, Views, Strategy and Prospects. KH 2021, 88, 78-82.