(1)
Popov, V. V.; Bolshak, A. A.; Lazoryshynets, V. V. The Arch-Like Plasty of the Left Atrium in Correction of a Mitral Valve Failure. KH 2021, 88, 18-22.