Veligotskiy, M. M., Grubnik, V. V., Komarchuk, V. V., Komarchuk, Y. V., Paranyak, M. R., & Grubnik, V. V. (2017). Diagnostics and surgical treatment of atypical manifestation of gastroesophageal reflux disease. Klinicheskaia Khirurgiia, (8), 8-11. https://doi.org/10.26779/2522-1396.2017.08.08