Opanasenko, M. S., Konik, B. M., Borysova, V. I., Tereshkovych, O. V., Kalenychenko, M. I., Kshanovskyi, O. E., Levanda, L. I., Shalagay, S. M., Kupchak, I. M., Demus, R. S., Bychkovskyy, V. B., & Obremska, O. K. (2017). Pulmonary dissemination syndrome: diagnostic mistakes. Klinicheskaia Khirurgiia, (8), 53-55. https://doi.org/10.26779/2522-1396.2017.08.53