Boyko, V. V., Avdosyev, Y. V., Makarov, V. V., Hroma, V. G., & Sochnieva, A. L. (2018). Treatment of benign diseases of hepaticocholedochus, complicated by obturation jaundice, using antegrade endobiliary interventions. Klinicheskaia Khirurgiia, 85(10), 10-13. https://doi.org/10.26779/2522-1396.2018.10.10