Golovko, S. V., Savitsky, O. F., Kobirnichenko, A. A., Lysak, A. V., & Troitskiy, I. L. (2018). Estimation of efficacy of selective arterial embolization in patients with benign prostatic hyperplasia and high operation risk. Klinicheskaia Khirurgiia, 85(10), 61-65. https://doi.org/10.26779/2522-1396.2018.10.61