Vasylyev, O. V., Sikachyov, S. S., Kvasivka, O. O., Kopetskyi, V. I., Cheverdyuk, D. O., Dorozhynskyi, V. I., Vitruk, Y. V., Stakhovskyi, O. E., & Kopchak, K. V. (2018). Surgical treatment of the locally-spread and recurrent solid tumors of abdominal cavity and retroperitoneal space with nephrectomy ex vivo ex situ and renal autotransplantation. Klinicheskaia Khirurgiia, 85(11), 61-64. https://doi.org/10.26779/2522-1396.2018.11.61