МаyborodinI. V., Khomenyuk, S. V., МikheyevaТ. V., Yarin, G. Y., МаyborodinaV. I., ОnopriyenkoN. V., VilgelmiI. А., & ShevelaА. I. (2019). Implantation of the collagen membrane with adsorbed multipotent stem cells in experiment . Klinicheskaia Khirurgiia, 86(6), 53-59. https://doi.org/10.26779/2522-1396.2019.06.53