Boyko, V. V., Smolianyk, K. M., Krasnoyaruzhskiy, A. G., Minukhin, D. V., Yevtushenko, D. O., & Khashchyna, V. O. (2019). Surgical methods of prophylaxis of primary insufficiency of the bronchus stump sutures. Klinicheskaia Khirurgiia, 86(7), 3-8. https://doi.org/10.26779/2522-1396.2019.07.03