Gumenyuk, B. M. (2020). The anemia correction in chronic diseases in perioperative period while performing prosthesis of aortal valve. Klinicheskaia Khirurgiia, 87(5-6), 30-35. https://doi.org/10.26779/2522-1396.2020.5-6.30