Feleshtynsky, Y. P., Lerchuk, O. M., Smishchuk, V. V., & Hudyma, Y. M. (2020). Laparoscopic preperitoneal alloplasty of postoperative ventral hernias. Klinicheskaia Khirurgiia, 87(5-6), 50-54. https://doi.org/10.26779/2522-1396.2020.5-6.50