Vashchuk, V. V., Andriushchenko, V. P., Kyryk, T. P., Kushnirchuk, M. I., Baidala, R. P., Ivanyshyn, A. Z., & Khomchenko, T. V. (2021). Antibacterial therapy of surgical sepsis: modern approaches, views, strategy and prospects. Klinicheskaia Khirurgiia, 88(1-2), 78-82. https://doi.org/10.26779/2522-1396.2021.1-2.78