VELIGOTSKIY, M. M.; GRUBNIK, V. V.; KOMARCHUK, V. V.; KOMARCHUK, Y. V.; PARANYAK, M. R.; GRUBNIK, V. V. Diagnostics and surgical treatment of atypical manifestation of gastroesophageal reflux disease. Klinicheskaia khirurgiia, n. 8, p. 8-11, 7 Sep. 2017.