OPANASENKO, M. S.; KONIK, B. M.; BORYSOVA, V. I.; TERESHKOVYCH, O. V.; KALENYCHENKO, M. I.; KSHANOVSKYI, O. E.; LEVANDA, L. I.; SHALAGAY, S. M.; KUPCHAK, I. M.; DEMUS, R. S.; BYCHKOVSKYY, V. B.; OBREMSKA, O. K. Pulmonary dissemination syndrome: diagnostic mistakes. Klinicheskaia khirurgiia, n. 8, p. 53-55, 7 Sep. 2017.