BOYKO, V. V.; AVDOSYEV, Y. V.; MAKAROV, V. V.; HROMA, V. G.; SOCHNIEVA, A. L. Treatment of benign diseases of hepaticocholedochus, complicated by obturation jaundice, using antegrade endobiliary interventions. Klinicheskaia khirurgiia, v. 85, n. 10, p. 10-13, 29 Oct. 2018.