GOLOVKO, S. V.; SAVITSKY, O. F.; KOBIRNICHENKO, A. A.; LYSAK, A. V.; TROITSKIY, I. L. Estimation of efficacy of selective arterial embolization in patients with benign prostatic hyperplasia and high operation risk. Klinicheskaia khirurgiia, v. 85, n. 10, p. 61-65, 29 Oct. 2018.