CHERNIY, V. I.; YEVSIEIEVA, V. V.; GURIANOV, V. G. Impact of carboxyperitoneum on cardiac index in patients with morbid obesity and concurrent cardio-vascular pathology during laparoscopic bariatric interventions. Klinicheskaia khirurgiia, v. 86, n. 2, p. 9-12, 17 Apr. 2019.