CHETVERIKOV, S. G.; ATANASOV, D. V.; ONYSHCHENKO, V. I.; CHETVERIKOVA–OVCHYNNYK, V. V.; CHETVERIKOV, M. S. Cyto–reduction surgery in chemoresistant leyomyosarcoma uteri. Klinicheskaia khirurgiia, v. 86, n. 3, p. 74-76, 28 Feb. 2019.