OPANASENKO, M. S.; TERESHKOVYCH, O. V.; SHAMRAY, M. Y.; KONIK, B. M.; LEVANDA, L. I.; KALENICHENKO, M. I.; SHALAHAI, S. M.; OBREMSKA, O. K. Surgical treatment of pulmonary tuberculosis in children. Klinicheskaia khirurgiia, v. 86, n. 10, p. 18-23, 21 Oct. 2019.