Veligotskiy, M. M., V. V. Grubnik, V. V. Komarchuk, Ye. V. Komarchuk, M. R. Paranyak, and V. V. Grubnik. 2017. “Diagnostics and Surgical Treatment of Atypical Manifestation of Gastroesophageal Reflux Disease”. Klinicheskaia Khirurgiia, no. 8 (September), 8-11. https://doi.org/10.26779/2522-1396.2017.08.08.