Khomko, O. Y., R. I. Sydorchuk, P. M. Volyanyuk, O. A. Karliychuk, B. V. Petryuk, I. I. Bilyk, and R. P. Knut. 2017. “Status of Immunity Cellular Link in Diabetic Foot Syndrome”. Klinicheskaia Khirurgiia, no. 8 (September), 48-49. https://doi.org/10.26779/2522-1396.2017.08.48.