Opanasenko, M. S., B. M. Konik, V. I. Borysova, O. V. Tereshkovych, M. I. Kalenychenko, O. E. Kshanovskyi, L. I. Levanda, S. M. Shalagay, I. M. Kupchak, R. S. Demus, V. B. Bychkovskyy, and O. K. Obremska. 2017. “Pulmonary Dissemination Syndrome: Diagnostic Mistakes”. Klinicheskaia Khirurgiia, no. 8 (September), 53-55. https://doi.org/10.26779/2522-1396.2017.08.53.