Gumenyuk, B. M. 2020. “The Anemia Correction in Chronic Diseases in Perioperative Period While Performing Prosthesis of Aortal Valve”. Klinicheskaia Khirurgiia 87 (5-6), 30-35. https://doi.org/10.26779/2522-1396.2020.5-6.30.