Vashchuk, V. V., V. P. Andriushchenko, T. P. Kyryk, M. I. Kushnirchuk, R. P. Baidala, A. Z. Ivanyshyn, and T. V. Khomchenko. 2021. “Antibacterial Therapy of Surgical Sepsis: Modern Approaches, Views, Strategy and Prospects”. Klinicheskaia Khirurgiia 88 (1-2), 78-82. https://doi.org/10.26779/2522-1396.2021.1-2.78.