Veligotskiy, M. M., Grubnik, V. V., Komarchuk, V. V., Komarchuk, Y. V., Paranyak, M. R. and Grubnik, V. V. (2017) “Diagnostics and surgical treatment of atypical manifestation of gastroesophageal reflux disease”, Klinicheskaia khirurgiia, 0(8), pp. 8-11. doi: 10.26779/2522-1396.2017.08.08.