Opanasenko, M. S., Konik, B. M., Obremska, O. K., Tereshkovych, O. V., Kshanovskyi, O. E., Lysenko, V. I., Liskina, I. V. and Zagaba, L. M. (2018) “Results of application of videothoracoscopy for diagnosis of etiology of the pulmonary dissemination syndrome”, Klinicheskaia khirurgiia, 85(10), pp. 36-38. doi: 10.26779/2522-1396.2018.10.36.