Babii, O. M., Shevchenko, B. F., Konenko, I. S., Gravirovskya, N. G., Oshmyanskya, N. Y. and Ushchina, S. V. (2019) “Еlastography of a shift wave in estimation of morphological changes in pancreatic gland in chronic pancreatitis”, Klinicheskaia khirurgiia, 86(1), pp. 10-12. doi: 10.26779/2522-1396.2019.01.10.